الهی به امید تو

وبلاگ سابق ارتش سرخ پرسپولیس

تعجب نکنید..

♥سلام بہ همہ ے دوستان♥

ةتعجب نکنید...این جا وبلاگ سابق ِ ارتش سرخ پرسپولیس ِ

دیگه پُست ورزشی نمیزارم

سال۱۳۹۳  سالِ اقتصاد و فرهنگ،باعزم ملی و مدیریت جهادی

لطفا وقتی کامنت میزاری آدرس وبتم بزار...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت 8:11 توسط رضا |
مـטּ مانـבهـ امـ

مـטּ مانـבهـ امـ و شـآنـزבه جــلـב

" لغــت نـآمـهـ "

ڪــهـ ـهیچــڪـבامــ از ڪـلــمـآتـش مُــتـرآבف

"בلـتـنگـی" نمـیشونـב !!

ڪــآش ב ـهــخُــבآ میـבآنــسـت בلتنـگـی

"معــنـآ "

نــבآرב

" בرב "

בآرב .

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم دی 1393ساعت 10:16 توسط رضا |
می خــواهــم از تـــــــــــــو بـنـویــســم . .

می خــواهــم از تـــــــــــــو بـنـویــســم . . . 

بـــرای تـــو کــه در تـمـام لــحـ-ظــاتـ-م وجـود داری . . .

 

خــنــ-ــده هـ-ـای مــن بــرای تــوســت . . .

  

با تــو بــودن مـــرا شـــاد می کــند . . .

  

بــی تـــو  بــودن مــرا گــریـــ-ان . . .

  

تــو بـ-ا مــن هــســتی درحــالی که کنــارم نیــستــ-ی . . .

  

تو بـــا مــنـــ-ی . . .

  

چــون در قـــ-لب مــنـــی . . .

  

قـــلبـ-م را با دنیـــا عــوض نــمی کـ-نم . . .

  

چــون تــو در آنــی . . .

  

و مــن تنــها تــو را دوســت دارم . . . 

چـــیزی در کــلامـ-م نیـــ-ـست جـــز

 

دوســـ-ـــتــ-ت  دارمـــ-ــ که واژه نیستند

 

مــثـــل دم در پی بازم

 

حــیاتــ-م را رقــم می زننــد

 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 15:9 توسط رضا |
بــگذار اعــتــــراف کنم که بـد جـور دلـــم برایت تنـگ شده...

بــگذار اعــتــــراف کنم که بـد جـور دلـــم برایت تنـگ شده...

فــکـر نـکن بـی وفـا هستــم ، دلــم از سنـگ نشده..

اعتراف میکنم اینک در حسرت روز های شیرین با تـــو بودنم

بــاور نمیکنم اینک بی تو ام

کاش میشد دوباره بیایـی  و یـک لحظه دست هایم را بگیری

کاش میشد دوباره بیایـی و لحظه ای مرا ببینی

تا دوباره به چشم هایت خیره شوم ،تا برهمه غــم و غـصه های بی تو بودن چیره شوم...

کاش میشد دوباره بیایـی و لحظه ای نگاهت کنم ،با چشم هایم نازت کنم

در حسرت چشم هایت هستم ،چشم هایی که  همیشه با دیدنش دنیایم عاشقانه میشد

بگذار اعـتراف کنم که بد جور دلم هوایت را کرده

در حسرت گرمی دست هایت ،تا کی باید خیره شوم به عکس هایت؟

هنوز هم عاشقم ،

عاشق آن بهانه هایت...

 

کاش بودی و به بهانه هایت نیز راضی بودم،

کاش بودی و من دیگر از سردی نگاهت شاکی نبودم

هـرچه خواستم از تـو بگذرم،از همه چیز گذشتم جــز تـو

هــر چه خواستم فراموشت کنم، همه را فـراموش کردم جـز تـو

هـر چه خواستم به خودم بگویم هیچ گاه ندیدم تـو را

چشم هایم را بستم و باز هم دیدم تـو را

هـر چه خواستم دلم را آرام کنم، آرام نشد و بیشتر بهانه تو را گرفت

هر چه خواستم بگویم بی خیال،بی خیالت نشدم و به خیالت تا جایی که فکرش را هم نمیکنی رفتم


میخواستم با تنهایی کنار بیایم،دلم با تنهایی کنار نیامد

میخواستم دلم را راضی کنم ، یـاد تـو باز هـم به سـراغم آمد

میخواستم از این دنیا دل بکنم ، دلم با من راه نیامد

بگذار اعـتراف کنم که دلـم در چه حالیست

بدجور از نبودنت شاکیست

هـر جا هستی برگرد که اصلا حالم خوب نیست 

دوستای گلم به زودی جواب نظرات رو میدم

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم دی 1393ساعت 15:35 توسط رضا |
لبخـــــ ـــند

لبخـــــ ـــند تـ ـو تـمـ ــام تـعـ ـادل شهــ ــر را بــــ ـهـ ـم مـیـ ـریــ ــزد...

تــ ـو بخــ ــنـ ـــد....

مــ ـن شهـــ ـر را دوبـ ــاره مـیســ ــازم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انگــــ ـار یکـ ـی دســ ـت اتفـ ـاق هـ ـای خـ ــوب زندگـــ ـیم را گرفـ ــته ...!!!؟

کـ ــه دیـ ـگـ ـر نمـ ـی افتــ ـند........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امشــ ـب هیــــ ـچ چیزنمــــ ــی خوآهم

 نـــ ـه آغوشــ ـت رآ، نــــ ـه نوازش عاشقــــ ـــانه ات را

و نـــ ـه بوســــ ـــه های شیرینت

 فقـــ ــط بیا......

 می خواهــــــ ــم تاسحر به چشمــ ـان زیبایـــ ــت خیره بمــ ـانم

همیـــ ـن کافی است  برای آرامــــ ـش قلب بـــ ــی قرآرم

 تـــــ ـوفقط بیــــ ـــا......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﮔــ ــﻮﺭ ﭘـ ــــﺪﺭ ﺗـَ ـــﻤـ ـﺎﻡ ﻟَﺤـــ ـﻈـ ـﻪ ﻫـ ـﺎﯾــ ــﯽ....!!!!؟؟

ﮐـ ـﻪ ﻧـَﻔَــ ـﻬﻤﯿــــ ـﺪﯼ ﭼـِــ ـﻘـَـ ـﺪﺭ...!!!

ﺩﻭﺳـ ــﺘـــــــ ـت ﺩﺍﺭَﻡ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــ ـرا محــ ــکم تــ ـر در اغــ ـوش بگــــ ــیـ ـر.....

مــ ـن هنــ ـوز هـ ـم نمــ ـی خواهــ ـم تـ ـو را....

بـــ ـه دســ ـت خاطــ ـرات لعنـــــ ـتــ ـی بســ ـپـ ـارم.....

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــ ــا مــ ـن لـ ـج نکـــ ـن بغـــ ـض نفــ ـهـ ـم ....

ایــ ـن کــ ـه خـ ـودت را گوشــ ـه ی گــ ـلو قایــ ـم کنــ ـی ...!!

چیــ ـزی را عـ ـوض نمیـــ ـکـ ـند...

بــ ـالاخـ ـره یـ ـا اشــ ـک میشـــ ـوی در چشــ ـمانــ ـم....!!

یــ ـا عقــ ـده در دلـــ ـم .....!!؟؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 7:43 توسط رضا |