الهی به امید خودت

وبلاگ سابق ارتش سرخ پرسپولیس

تعجب نکنید..

♥سلام بہ همہ ے دوستان♥

ةتعجب نکنید...این جا وبلاگ سابق ِ ارتش سرخ پرسپولیس ِ

دیگه پُست ورزشی نمیزارم

سال۱۳۹۳  سالِ اقتصاد و فرهنگ،باعزم ملی و مدیریت جهادی

لطفا وقتی کامنت میزاری آدرس وبتم بزار...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت 8:11 توسط رضا |
لبخـــــ ـــند

لبخـــــ ـــند تـ ـو تـمـ ــام تـعـ ـادل شهــ ــر را بــــ ـهـ ـم مـیـ ـریــ ــزد...

تــ ـو بخــ ــنـ ـــد....

مــ ـن شهـــ ـر را دوبـ ــاره مـیســ ــازم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انگــــ ـار یکـ ـی دســ ـت اتفـ ـاق هـ ـای خـ ــوب زندگـــ ـیم را گرفـ ــته ...!!!؟

کـ ــه دیـ ـگـ ـر نمـ ـی افتــ ـند........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امشــ ـب هیــــ ـچ چیزنمــــ ــی خوآهم

 نـــ ـه آغوشــ ـت رآ، نــــ ـه نوازش عاشقــــ ـــانه ات را

و نـــ ـه بوســــ ـــه های شیرینت

 فقـــ ــط بیا......

 می خواهــــــ ــم تاسحر به چشمــ ـان زیبایـــ ــت خیره بمــ ـانم

همیـــ ـن کافی است  برای آرامــــ ـش قلب بـــ ــی قرآرم

 تـــــ ـوفقط بیــــ ـــا......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﮔــ ــﻮﺭ ﭘـ ــــﺪﺭ ﺗـَ ـــﻤـ ـﺎﻡ ﻟَﺤـــ ـﻈـ ـﻪ ﻫـ ـﺎﯾــ ــﯽ....!!!!؟؟

ﮐـ ـﻪ ﻧـَﻔَــ ـﻬﻤﯿــــ ـﺪﯼ ﭼـِــ ـﻘـَـ ـﺪﺭ...!!!

ﺩﻭﺳـ ــﺘـــــــ ـت ﺩﺍﺭَﻡ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــ ـرا محــ ــکم تــ ـر در اغــ ـوش بگــــ ــیـ ـر.....

مــ ـن هنــ ـوز هـ ـم نمــ ـی خواهــ ـم تـ ـو را....

بـــ ـه دســ ـت خاطــ ـرات لعنـــــ ـتــ ـی بســ ـپـ ـارم.....

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــ ــا مــ ـن لـ ـج نکـــ ـن بغـــ ـض نفــ ـهـ ـم ....

ایــ ـن کــ ـه خـ ـودت را گوشــ ـه ی گــ ـلو قایــ ـم کنــ ـی ...!!

چیــ ـزی را عـ ـوض نمیـــ ـکـ ـند...

بــ ـالاخـ ـره یـ ـا اشــ ـک میشـــ ـوی در چشــ ـمانــ ـم....!!

یــ ـا عقــ ـده در دلـــ ـم .....!!؟؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 7:43 توسط رضا |
عشق

سلام دوستای گلم،این پست رو برای سومین بار میزارم.

 

دلم برای کسیتنگ است که دلتنگاست

دلم برای کسی  تنگ  است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلامش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگاست که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسیتنگاست که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگاست که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگاست که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگاست که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسیتنگاست که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگاست که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است  که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است

 
 
 

ســــر زده بیــــــا …


کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست …


آن وقــــــت …


تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار


و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،


بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .
 

 

۱۷ مهـــــــــر تـولـدمه

 

+ نوشته شده در جمعه یازدهم مهر 1393ساعت 7:47 توسط رضا |
عشق

مـــــن بـه قلـــبـــم افتخـــآر میکنـــم

بــــــــا آن بــــازی شـــد

زخـــمـی شـــــد

بــه آن خیـــــــانت شــــــد

ســـــوخـــت و شــــکست

امــــــــآ

به  طـــریـــقــی هـــنـــــوز  کــــآر میکــند

 

+ نوشته شده در پنجشنبه سوم مهر 1393ساعت 8:21 توسط رضا |
عشق من

سخت است

سخت است درک کردن کسی که

غــــــــــم هایش راخودش میداند  و دلش

که همه تنها لبخند هایش را میبینند

که حســـــرت میخورند

به خاطر شــــــــــــآد بودنش

به خاطر خنده هایـــــش

و هیچ کس

 جــــــزخـــودش نمیداند

چقدر تنهاست

که چقدر میترسد

از بـــــــــــاخـــتــن

از اعتــــمــاد بی حاصلش

از  یــــــــخ زدن احساس و قلبــش

از زنـــــــــدگــی

 

 

 می دانست از تنهـــایی میتـــرســـم....تنهـــام گذاشت

 از پیـــچ کوچه که گذ شت...

 چشـــــــــمهایـــم مُــــــــرد

 آرزوهـــایـــم  رنـــگ بـــاخت

 گـــــــــــــاهـــی

 صـــدای نــفس هایش را حس میکنم

 بــــــــا ایـــن که اودیــــگـر مـــرا نخواهد شنـــاخت

 

کــــاش بــودی ...

وقتی بغض میکردم

وقتی بقلم میکردی ومیگفتی

ببینم چشماتو ... منو نگاه کن

اگه گریه کنی قهر میکنم میرما


 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 7:29 توسط رضا |
عشق من برگرد

درخواب نـــاز بــودم شبــی

     دیـــدم کســـی در میـــزنــد

 در را گشـــودم روی او

 دیـــدم غـــــم اســـت در میزنــد

  ای دوستـــان بـــی وفـــا

    از غــــم بیاموزیـــد وفـــا

    غــــم بـــا آن همه بیگانگی

        هـــر شب به من ســر میزنــد

 

  ازنفس خانوم عذرخواهی میکنم.ببخشیدنظرات  شما رونتونستم جواب بدم.وبتون برام باز نشد

 

یه شب بهم گفت ای مهربــون

من میمونم تو هم بمون

گفتش بهم ای با وفـــا

یـــادت نــــره ایـــن عـــهدمون ...!

حـــالا کجـــا رفت اون بی وفـــا

دلــــم بــــرای کسی تـــنگ است

که این جا می آید

نوشته هایم را میخواند

ومیخواهد دوستم نداشته باشد

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 15:31 توسط رضا |
عشق

هیچ وقت کسی رو پس نـــزن که :

دوستت داره

مـــراقبــته و بـــرات نـــگـــران میشه

چون یک روز بیدار میشی میبینی

مـــاه رو از دست دادی

در حالی که داشتی ستـــآره هــا رو میشمردی

 

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 8:42 توسط رضا |
عشق خودت رو رها نکن

سلام دوستای گلم

توی این پست اول از همه میلاد امام رضـــا رو تبــریک میگم

 

و از همه شما عذر خواهی میکنم که نتونستم کامنت هایی که داده بودین رو جبران کنم

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 9:18 توسط رضا |
کاش مــــی دونستــی ...

کاش مــــی دونستــی ...

 

چقــــدر دلمـ هـــوای با تو بودن کــــرده

 

کاش مـــی دونستی چقـــدر دلم از این روزهــــای ســرد

 

بـــی تو بــودن گـــرفتــــه...

 

کــاش مـــی دانستــــی چقـــدر دلـــم برای ضَــربِ آهنگِ قـــدمهایتـــــــ

 

گرمـــی نفسهایـتـــــــ، مهربانــــی صدایتــــــــــــ تنگــــــ شده

 

کاش مـــی دانستـــی چقـــدر دلواپسِ توأم

 

کـــــــــــاش مـــی دانستـــی چقـــدر تنهــام ، چقـــدرخستـــه ام

 

و چقـــدر به بودنتــــــ مُحتاجَم

 

و همیشه ازخودم مــــی پُرسم

 

این همه که من به تو فکـــر مـــی کنم

 

تو هـــم به مــن فکـــر مـــی کنــــی............؟!

 دوستای گلم:تعداد زیادی از لینک ها حذف شده.دقت کنید و ببینید اگه لینکتون نیست دوباره تبادل لینک کنیم

 

+ نوشته شده در دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 9:27 توسط رضا |
بگذار اعتراف کنم

 

بــگذار اعــتــــراف کنم که بـد جـور دلـــم برایت تنـگ شده...

فــکـر نـکن بـی وفـا هستــم ، دلــم از سنـگ نشده..

اعتراف میکنم اینک در حسرت روز های شیرین با تـــو بودنم

بــاور نمیکنم اینک بی تو ام

کاش میشد دوباره بیایـی  و یـک لحظه دست هایم را بگیری

کاش میشد دوباره بیایـی و لحظه ای مرا ببینی

تا دوباره به چشم هایت خیره شوم ،تا برهمه غــم و غـصه های بی تو بودن چیره شوم...

کاش میشد دوباره بیایـی و لحظه ای نگاهت کنم ،با چشم هایم نازت کنم

در حسرت چشم هایت هستم ،چشم هایی که  همیشه با دیدنش دنیایم عاشقانه میشد

بگذار اعـتراف کنم که بد جور دلم هوایت را کرده

در حسرت گرمی دست هایت ،تا کی باید خیره شوم به عکس هایت؟

هنوز هم عاشقم ،

عاشق آن بهانه هایت...

 

کاش بودی و به بهانه هایت نیز راضی بودم،

کاش بودی و من دیگر از سردی نگاهت شاکی نبودم

هـرچه خواستم از تـو بگذرم،از همه چیز گذشتم جــز تـو

هــر چه خواستم فراموشت کنم، همه را فـراموش کردم جـز تـو

هـر چه خواستم به خودم بگویم هیچ گاه ندیدم تـو را

چشم هایم را بستم و باز هم دیدم تـو را

هـر چه خواستم دلم را آرام کنم، آرام نشد و بیشتر بهانه تو را گرفت

هر چه خواستم بگویم بی خیال،بی خیالت نشدم و به خیالت تا جایی که فکرش را هم نمیکنی رفتم


میخواستم با تنهایی کنار بیایم،دلم با تنهایی کنار نیامد

میخواستم دلم را راضی کنم ، یـاد تـو باز هـم به سـراغم آمد

میخواستم از این دنیا دل بکنم ، دلم با من راه نیامد

بگذار اعـتراف کنم که دلـم در چه حالیست

بدجور از نبودنت شاکیست

هـر جا هستی برگرد که اصلا حالم خوب نیست

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 10:28 توسط رضا |